Filler

Aktualności

Wprowadzona w 2017 r. nowelizacją Prawa wodnego zmiana definicji pojęcia „ścieków” położyła się cieniem na możliwości finansowania przez gminy zadań związanych z szeroko pojętą gospodarką wodną. Do czasu wspomnianej nowelizacji, wody opadowe i roztopowe stanowiły ściek, zarówno w rozumieniu ustawy Prawo wodne, jak i ustawy zaopatrzeniowej. Skutkiem tego objęte były rygorem ustawy zaopatrzeniowej. Można było więc, bez większych przeszkód  prawnych, obejmować usługę odprowadzenia wód opadowych i roztopowych (jako szczególnego rodzaju ścieków) taryfą. Nie był to wprawdzie instrument stosowany na szeroką skalę – jednak był dostępny.

CZYTAJ WIĘCEJ

Skierowany do Sejmu 12 lipca br. rządowy projekt nowego prawa zamówień publicznych (druk nr 3624), zawiera pewne zmiany dotyczące tzw. zamówień in-house.

CZYTAJ WIĘCEJ

Racjonalny prawodawca (bo jakżesz inaczej możemy określać aktualnie wyrażającego wolę suwerena) kolejny raz podjął trud nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej ucpg). 

CZYTAJ WIĘCEJ

Stosownie do informacji wskazanych w portalu internetowym rcl.gov.pl, trwają intensywne prace nad projektem nowej ustawy prawo zamówień publicznych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Zapraszamy do zapoznania się z treścią Raportu, którego współautorem jest nasza koleżanka - Joanna Kierul.

Raport PPP na progu zmian 

W dniu 24 lipca b.r. Prezydent RP złożył podpis pod nowelizacją ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (dalej określana jako ustawa wdrożeniowa). Jak można przeczytać na stronie sejmowej, celem nowelizacji jest wprowadzenie usprawnień, uproszczeń i zapewnienie efektywnego wykorzystania środków funduszy Unii Europejskiej oraz rozwiązanie problemów wynikających z wniosków i postulatów zgłaszanych przez instytucje oraz podmioty zaangażowane we wdrażanie i wydatkowanie środków perspektywy finansowej 2014-2020.

CZYTAJ WIĘCEJ

Na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych, wśród opinii prawnych dotyczących nowelizacji u.p.z.p. z czerwca 2016 r., pojawił się interesujący tekst, zatytułowany „Współpraca publiczno – publiczna w rozumieniu ustawy pzp”, w którym autorzy stwierdzają m.in., że (cyt): „instytucja in-house wprowadzona do ustawy Pzp nowelizacją z dnia 22 czerwca 2016 r. nie wyklucza i nie stoi na przeszkodzie wykonywaniu zadań własnych przez jednostki samorządu terytorialnego, w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w drodze ustawy o gospodarce komunalnej”.

CZYTAJ WIĘCEJ

Mocą ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1023) ustanowiono rewitalizację nowym zadaniem własnym gmin. Środki na jego realizację mogą pochodzić w szczególności z funduszy unijnych - działania rewitalizacyjne zostały przewidziane w Regionalnych Programach Operacyjnych wszystkich województw.

CZYTAJ WIĘCEJ

 

W dniu 7 lutego 2017 r. zapadł pierwszy wyrok Krajowej Izby Odwoławczej dotyczący dopuszczalności udzielenia zamówienia na podstawie przesłanek in-house według znowelizowanej ustawy prawo zamówień publicznych. KIO przychyliła się do argumentacji zamawiającego (Miasto Tarnów), w tym również dotyczącej rozumienia przesłanki reorganizacji oraz kwestii wyliczenia 90% działalności w oparciu o wiarygodną prognozę handlową i oddaliła odwołanie wykonawcy.

CZYTAJ WIĘCEJ

Implementacja tzw. nowej dyrektywy zamówieniowej, dokonana mocą ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych i niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016, poz. 1020), budzi szereg wątpliwości. Na etapie przygotowania i procedowania nowelizacji szczególnie wiele uwagi poświęcono kwestii warunku odnoszącego się do odsetka tzw. działalności powierzonej, jaką podmiot uznany za „in-house” powinien wykonywać na rzecz Zamawiającego. Ostatecznie, w art. 67 ust. 1 pkt 12) ustawy pzp określono, że podmiotem „in-house” może być wyłącznie podmiot, który (prócz spełnienia innych warunków) w 90% prowadzi działalność dotyczącą wykonywania zadań powierzonych mu przez zamawiającego. Tak określona przesłanka stanowi (co natychmiast zauważyli komentatorzy i samorządowcy) istotne zaostrzenie w stosunku do progu 80% działalności powierzonej przewidzianej w prawie unijnym. 

CZYTAJ WIĘCEJ

W wyniku dokonania implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, do polskiego porządku prawnego wprowadzono zamówienie „in house”. Jednakże, w przeciwieństwie do pierwowzoru, polski ustawodawca nie wyłączył obowiązku stosowania przepisów prawa zamówień dla tego typu zamówień i zakwalifikował je jako zamówienie z wolnej ręki. Niesie to za sobą wiele ograniczeń, m.in. w zakresie okresu trwania umowy zawartej w wyniku udzielenia zamówienia, unieważnienia umowy czy też możliwości odstąpienia od niej. 

CZYTAJ WIĘCEJ

18 marca 2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie rodzajów ryzyka oraz czynników uwzględnianych przy ich ocenie (Dz. U. 2015, poz. 84). Według założeń, akt ten miał istotnie wpłynąć na zwiększenie pewności prawnej realizacji przedsięwzięć PPP w Polsce, dając samorządom mocną podstawę do klasyfikowania podpisywanych umów PPP jako zwiększających (bądź nie) poziom zadłużenia.

CZYTAJ WIĘCEJ

Ustawą z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw w sposób znaczący znowelizowano rozdział 2b ustawy o transporcie kolejowym, który dotyczy szczególnych zasad i warunków przygotowania inwestycji dotyczących linii kolejowych.

CZYTAJ WIĘCEJ

10 października 2014 r., po wielomiesięcznych pracach w komisjach sejmowych, Sejm przegłosował ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Uchwalona przez Sejm nowelizacja powstała na bazie dwóch projektów poselskich, zgłoszonych przez PO oraz SLD. Na potrzeby pracy nad zgłoszonymi projektami powołano specjalną podkomisję, której przewodniczy poseł Tadeusz Arkit. Uchwalona przez Sejm wersja ustawy odnosi się w pewnej mierze do niemal wszystkich kwestii problemowych, jakie ujawniły się od czasu wprowadzenia „rewolucji śmieciowej”.  Zmieniono m.in. zasady organizowania PSZOK – ów, częściowo dopuszczono zamówienia „in – house”, wprowadzono również stawki maksymalne za odbiór odpadów komunalnych.

CZYTAJ WIĘCEJ