W dniu 24 lipca b.r. Prezydent RP złożył podpis pod nowelizacją ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (dalej określana jako ustawa wdrożeniowa). Jak można przeczytać na stronie sejmowej, celem nowelizacji jest wprowadzenie usprawnień, uproszczeń i zapewnienie efektywnego wykorzystania środków funduszy Unii Europejskiej oraz rozwiązanie problemów wynikających z wniosków i postulatów zgłaszanych przez instytucje oraz podmioty zaangażowane we wdrażanie i wydatkowanie środków perspektywy finansowej 2014-2020.

Zmiany dotyczą w szczególności projektów partnerskich. W wyniku dokonania nowelizacji wprowadzono szerszy katalog podmiotów, z którymi podmiot inicjujący projekt partnerski może zawiązać partnerstwo bez zachowania procedur konkurencyjnych. Wyszczególnienie tych podmiotów zawarte jest w art. 3 ust. 1 pkt 1–3a ustawy Prawo zamówień publicznych, wśród nich wymienia się w szczególności jednostki sektora finansów publicznych, inne państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a także spółki komunalne. Co więcej, zrezygnowano z zakazu zawiązywania partnerstwa przez podmioty pomiędzy którymi istnieją określone powiązania. Jak można przeczytać w uzasadnieniu do projektu nowelizacji, ma to na celu likwidację ograniczeń umożliwiających tworzenie partnerstw przez wszystkie podmioty, z uwzględnieniem jednak regulacji dotyczących pomocy publicznej wynikających z obwiązujących bezpośrednio regulacji unijnych.

Do nowości należy wprowadzenie funkcji Rzecznika Funduszy Europejskich, do zadań którego ma należeć przede wszystkim przyjmowanie zgłoszeń dotyczących utrudnień i propozycji usprawnień w zakresie realizacji danego programu operacyjnego, ich analiza oraz udzielanie stosownych wyjaśnień zgłaszającym.

Wśród istotnych zmian można również wymienić wprowadzenie rund w konkursach, a także ograniczenie obowiązku przedkładania instytucji zarządzającej części zaświadczeń i dokumentów. Co więcej, wzbogaceniu ulegnie treść regulaminu konkursu. Obowiązkowym stanie się zamieszczanie w nim informacji dotyczących m.in. możliwości zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów, a także zakresu, w jakim będzie możliwe uzupełnianie lub poprawianie projektu w części dotyczącej spełniania przez niego kryteriów wyboru projektów w trakcie jego oceny.

Większość przepisów ustawy nowelizującej wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, tj. od publikacji w Dzienniku Urzędowym RP.

 Joanna Boguska, prawnik, 2 sierpnia 2017 r.