Ministerstwo Gospodarki przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie ryzyk mających wpływ na sposób klasyfikacji zobowiązań wynikających z umów o partnerstwie publiczno – prywatnym oraz czynników uwzględnianych przy ich ocenie. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu przygotowywane rozporządzenie ma na celu usprawnienie sposobu klasyfikacji zobowiązań z umów o partnerstwie publiczno – prywatnym, w kontekście ich wpływu na państwowy dług publiczny i deficyt sektora finansów publicznych.


Przypomnijmy:  do 1 stycznia 2011 r. do poziomu zadłużenia były wliczane wyłącznie wymagalne zobowiązania wynikające z umów PPP. Stan ten zmienił się jednak po wejściu w życie rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji  tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (rozporządzenie Ministra finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, Dz. U. 2010, Nr 252, poz.1692) , kiedy do kategorii „zaciągnięte kredyty i pożyczki” (art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych) zaliczono „umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym, które mają wpływ na poziom długu publicznego”. Brzmienie przepisu nie zmieniło się po zmianie rozporządzenia z początkiem 2012 roku (rozporządzenie Ministra finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, Dz. U. 2011, Nr 298, poz.1767).

Tak sformułowany przepis spowodował dezorientację co do sposobu klasyfikacji zobowiązań wynikających z umów ppp. Sytuacji nie uzdrowiły również zalecenia Ministerstwa Finansów, aby do klasyfikacji zobowiązań z umów ppp stosować zasady określone decyzji Eurostatu z dnia 11 lutego 2004 r., odnoszącej się do sposobu traktowania i ujmowania umów ppp z perspektywy deficytu oraz długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (New Decision of Eurostst on deficyt and debt – Trestment of public – private partnerships, nr 18/2004).

Wobec powstałego zamieszania ustawodawca zdecydował się przenieść bezpośrednio do ustawy o ppp niektóre zasady wynikające z ww. decyzji. Z dniem 1 stycznia 2013 r. do ustawy o ppp dodano art. 18a, wskazujący kiedy zobowiązania z umowy o ppp mają wpływ na państwowy dług publiczny i deficyt sektora finansów publicznych, a nadto przewidujący możliwość wydania aktualnie procedowanego rozporządzenia.
Aktualnie obowiązujące przepisy ustawy o ppp, posługują się pojęciem ryzyk: budowy, dostępności i popytu. Rozkład tych ryzyk pomiędzy partnerów w konkretnym projekcie przesądza, zgodnie z art. 18a ust. 1, o wpływie zobowiązań wynikających z zawartej umowy ppp na wskaźniki zadłużenia.

Przygotowywane rozporządzenie ma być kolejnym etapem zwiększania pewności prawnej projektów realizowanych w formule PPP w Polsce.  Odnosi się ono szczegółowo do każdego trzech wyżej wymienionych kategorii ryzyk, określając ich zakres i czynniki, jakie powinny być brane pod uwagę przy ich ocenie. Warto w tym miejscu wskazać, że zakres każdego z ryzyk został określony poprzez otwarte wyliczenie zdarzeń z nim związanych. Podobnie, wskazując czynniki brane pod uwagę przy ocenie ryzyka, prawodawca zdecydował się na jedynie przykładowe ich wyliczenie.

Projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych 14 maja 2014 r.