Stosownie do informacji wskazanych w portalu internetowym rcl.gov.pl, trwają intensywne prace nad projektem nowej ustawy prawo zamówień publicznych.

Projekt w brzmieniu na dzień 4 kwietnia 2019 r. został skierowany do Komitetu do Spraw Europejskich.

Dosyć specyficznym rozwiązaniem jest kwestia budząca dotychczas znaczne kontrowersje tj. zagadnienie dotyczące progu stosowania ustawy (tzw. próg bagatelności) tj. kwotowej granicy decydujące o obowiązku przeprowadzania postepowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą.

W projekcie wprowadzono próg kwotowy jednakże wysłowiony kwotą w złotych (130 000 złotych), a nie jak w aktualnym brzmieniu przez odniesienie się do wartości w euro (aktualnie 30 000 euro).

Jednakże projekt w zakresie progu bagatelności wprowadza de facto niższą granicę stosowania ustawy, co prawda w ograniczonym zakresie, ale jednak (vide projektowany art. 2 ust. 2):

W przypadku zamówień klasycznych, których indywidualna wartość przedmiotu zamówienia, bez podatku od towarów i usług, jest mniejsza niż 130 000 złotych, nie mniejsza jednak niż 50 000 złotych, zwanych dalej „zamówieniami bagatelnymi”, udzielanych przez zamawiających publicznych, przepisy ustawy stosuje się w zakresie zamieszczania ogłoszeń, o których mowa w art. 268, oraz w zakresie sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych, o których mowa w art. 82.

Zatem zamawiający w przypadku zamówień o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł, ale mniejszej niż130 000 złotych zobligowany jest do:

  • uwzględnienia „zamówień bagatelnych” w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach,
  • obowiązku publikacji ogłoszeń o zamówieniu bagatelnym w Biuletynie Zamówień Publicznych, które to ogłoszenie zamawiający zamieszcza przed udzieleniem zamówienia bagatelnego, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia przekazania potencjalnym wykonawcom informacji o zamiarze udzielenia tego zamówienia. (art. 267 ust. 1 pkt 11 i art. 268 projektu).

Brzmienie projektowanego art. 268 nie wskazuje jednakże czemu służy publikacja ogłoszenia o zamówieniu bagatelnym tj. czy ma ono umożliwić w odpowiedzi na nie składanie ofert przez wykonawców czy też ma mieć jedynie charakter informujący o przeprowadzonym postepowaniu o wartości przedmiotu zamówienia poniżej progu bagatelności i dokonaniu wyboru wykonawcy.

 


Autor: Bartłomiej Jonczyk, 15 maja 2019 r.