Karolina Dymecka jest absolwentką studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Wielokrotna laureatka stypendium Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za najlepsze wyniki w nauce.  

W trakcie studiów zdobywała doświadczenie zawodowe podczas praktyk w trójmiejskich kancelariach prawnych oraz sądzie rejonowym, a ponadto zaangażowana była w działalność naukową jako członek w interdyscyplinarnych kołach naukowych i organizator konferencji naukowych. Z kancelarią DS Lex związana jest od sierpnia 2019 r.  

Swoje zainteresowania zawodowe koncentruje wokół zagadnień związanych z prawem w kulturze i prawem samorządowym.  

Biegle posługuje się językiem angielskim, odbyła kurs języka angielskiego dla prawników, potwierdzony certyfikatem.  

Pozaprawnie interesuje się szeroko rozumianym teatrem i filmem, w tym głównie aspektami reżyserii i montażu obrazu filmowego, a także grafiką komputerową.